Sponsored Links
Want to see your ad here? Read about Sponsored Links.

Sentences & Phrases

(X): Njengo ukuba ndihlala eJapan, sendide ndaqhela ukutya iintlanzi eziluhlaza.
(E): Now that I live in Japan, I am used to eating raw fish.


Reference: njengo; ukuba; ndi; hlala; sele; qhela; tya; intla;


Previous Entry: Ninjani?

Next Entry: Nkosi Sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela
Thina lusapho lwayo


Home Instructions Articles Izaci About Us Thank You Forum
Contact Us Sitemap Phrases RSS Feeds Sponsors Resources Admin